• Aktuality
 • O nás
 • Články
 • Terminář
 • Skupinové fotogalerie
 • Táborové fotogalerie
 • Fotografie z Letních kempů
 • Tábory
 • Kontakty
 • Odkazy
 • Podpora
 • Články
  Autor: Rogi
  Dne: 31.03.2022
  Letošní Parlament s Oblastní poradou byl svolán na 26. března v Brně - Vinohradech na pracovišti Louka SVČ Lužánky.
  Parlament, který měl jeden a půl hodinovou časovou dotaci, započal zahájením a volbou Mandátové a Návrhové komise a schválením programu. Poté si delegáti pionýrských skupin vyslechli od Předsedy JmKOP zprávu o činnosti Výkonného výboru JmKRP.
  V organizačních otázkách VV JmKRP hodnotil průběh podzimního Parlamentu, připravoval tento jarní a registraci 2022 s překvapivě příjemným jevem – zvýšením členské základny (v kontextu následků pandemie).
  Na poli propagace se členové VV zabývali přípravou Výroční zprávy za rok 2021 a fotosoutěží JmKOP, do které se zapojila i naše skupina prostřednictvím 63. PTO Phoenix.
  Akce pro děti a ani jiné se v období od posledního jednání žádné nekonaly. Kvůli protiepidemickým opatřením byl zrušen jak Ples PP, tak únorové Deskové hry v rámci ZL SPTO.
  V ekonomickému bloku zazněla informace ohledně uzavření Memoranda s Jihomoravským krajem zastoupených Janem Grolichem. Takto získané finanční prostředky budou využity hlavně na podporu vzdělávacích aktivit.
  V dílčích bodech Správa majetku, Personalistika a Likvidace a sloučení pionýrských skupin se zástupci PS dozvěděli, že termíny na základně v Ketkovicích jsou plně obsazeny (jiná pravidla rezervace pro členy JmKOP a ostatní) a u objektu na Údolní ulici se pracuje na plánech celkové přestavby. Tamtéž je pracovnicí kanceláře stále Káťa Vetterová z PS Modřice, na kterou se lze nyní na místě obracet v úředních hodinách pouze ve čtvrtek od 15 – 19 hod. Druhý pracovník kanceláře – Ekonom JmKOP Jiří Malskač je po nemoci již opět v plném nasazení. Dobrou zprávou je pak též obnova PS Zouvalka se základnou na Brněnské přehradě a založení nového oddílu v Hlubočanech u Vyškova, špatnou však uvedení PS Lysice do nečinnosti.
  Samostatnou prezentaci pak měly poslední dva body zprávy VV, a to Kontrolní činnost a Vzdělávání. Zprávu Kontrolní komise přednesl Zdeněk Humpolík. Zmínil se v ní o vnitřní činnosti KK (plánování) a metodické činnosti (pomoc PS, pokyny a návody k účetním uzávěrkám, metodické kontroly dvou PS, rekonstrukce účetnictví (jedna PS), konzultace k závěrkám (dvě PS – mezi nimi i ta naše), dokončení závěrek 2020 (tři PS)). Zde také upozornil, že termín pro odevzdání uzávěrek 2021 i s inventarizací je 31. 3. 2022. Velkým tématem byly též kontroly z Živnostenského úřadu, kde KK poskytovala jednotlivým PS podporu a vše monitorovala. Nyní jsou kontroly sice zastaveny, ale již máme poznatky o tom, čeho se při činnosti neziskových organizací vyvarovat a na co si dát pozor. Tyto kontroly nehleděly vůbec na zaúčtovaní finančních prostředků, ale na jejich využití. Ve Vzdělávání byly uvedeny všechny proběhlé kurzy Klubka i s počty frekventantů, a také všechny plánované. Krom KOVky jsme měli zastoupení na Instruktoráku i na školení funkcionářů PS. Účast našich členů pak plánujeme i na HVDT, ZZA, dalším Instruktoráku, Motorové pile i Minimu pro táborové pracovníky.
  Po zprávě VV dal předsedající slovo Ekonomovi JmKOP, jenž představil Rozvahu a výsledovku za rok 2021, která byla následně plénem schválena. Obdobně bylo postupováno stran schválení rozpočtu JmKOP na rok 2022. J. Mlaskač také přednesl změnu celkové koncepce pro předávání vyúčtování dotací v roce 2022. Veškeré podklady se totiž budou odevzdávat elektronicky přes dotační úložiště.
  Zajímavá data byla delegátům předložena v prezentaci grafů a čísel ohledně vývoje členské základny na jižní Moravě. Nyní má naše krajská organizace lehce pod 2500 členů, což je nárůst o více než šest procent (153 lidí). Jsme tak první, co se týče přírůstku a v absolutních číslech jsme druzí (pro srovnání: naše PS má po lednové registraci 105 členů). Následující grafy byly zaměřeny na vývoj ve věkových skupinách a jejich procentuální rozložení. Ve stejném výstupu Pavly Pokorné byly zmíněny i další požadavky doplnění dokumentů do RISPu nebo zprávy z ČRDM. Ta se mimo jiné zabývala i účastí ukrajinských dětí na našich aktivitách (bude pro ně platit pionýrské pojištění).
  Před obědem, protože projednávání předchozích bodů bylo trošičku delší, stačila zaznít ještě krátká informace týkající se zvolení P. Buchty, J. Baleje a M. Matyáše do České rady Pionýra. Zbytek se pak musel nechat na poobědový čas.
  Již nasyceni a napojeni se delegáti seznámili se změnami v Jednacím a Volebním řádu JmKOP, které následně odsouhlasili. Šlo veskrze o změny závislé na změnách ve Stanovách Pionýra, a tak nebyl ani moc prostor k diskuzi.
  Posledním bodem Parlamentu byly Akce JmKOP. O těch neproběhlých byla řeč už ve zprávě o činnosti VV, teď přišly na řadu ty nadcházející, jež budou většinou pod palcem SPTO nebo jeho oddílů – Ples PP v netradičním (jarním) termínu, Setonův závod, Sraz PTO, BHCO, Ringobal. Zmíněno bylo také Setkání PP, které pokud bude, tak se určitě všichni mohou těšit na výraznou změnu formátu (rozjezd oddílové činnosti). Pevné termíny či alespoň ty předběžné jsou známy i u dalších akcí – Workshopy Piomaxima, Vlajkované, Výročního zasedání Pionýra i CVVZ ve Skutči.
  Projednávání všeho výše uvedeného se trochu protáhlo, a tak začátek Oblastní porady se posunul asi o hodinu. Možná i tato skutečnost nemalou část přítomných, ještě před uvítáním Předsedy Pionýra Dušana Pěchoty a Ondřeje Machuldy coby člena VV ČRP, přiměla k odchodu.
  Oba dva v projevech doplňovala i Pavla Pokorná, která je stejně jako Ondra členkou VV České rady Pionýra. Z jejich témat byla nejnosnější sdělení o celkové členské základně celého spolku v roce 2022 (14 618 členů), startovacího balíčku pro nové dětské členy, udělení certifikátu našemu spolku jako organizaci uznané MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží pro pouze dva nadcházející roky, plánu vytvoření sportovní mezioddílové ligy (každý rok jiný sport), projektu UZNADO, Ledových měst, RESETU, Květinového dne či Zlepšovadla. Ondřej podrobněji popsal i názorně ukázal proces podání žádostí i následné vyúčtování veškerých dotací jdoucí přes Ústředí. Dušan pak mluvil ohledně důležitosti vychování (mladých) nástupců do vrcholných funkcí spolku a jeho další případné kandidatuře na post nejvyšší na blížícím se VZP, o nutnosti zřízení datových schránek a stanovení Jednacích řádů pionýrských skupin – pobočných spolků. Na Výročním zasedání Pionýra bude opět nezbytné upravit naše stanovy.
  Po tomto „zpravodajství“ přišla na řadu jednání v pracovních skupinách. Pro naši JmKOP byla vymezena tři nosná témata. Motivace a oceňování, Komunikace a propagace a Pionýrské táborové skupiny. K rozvrstvení přítomných do skupin byl prostor na Louce zcela ideální – každá obsadila na celou hodinu jednu z připravených kluboven. Poté byly závěry prezentovány všem v hlavní jednací místnosti. Výstupy ze všech krajů budou zpracovány pro potřeby XI. VZP a Konference o činnosti, které proběhnou 24. – 25. 9. 2022 v Mladé Boleslavi.
  Plánované ukončení dne sice nevyšlo dle původního předpokladu (16:00), ale nakonec se jednání zas až tak mnoho neprotáhlo. Důležitější jsou získané informace o dění v Pionýru a výstupy dílčích sekcí.
  Podrobné informace a dokumenty z průběhu celé soboty lze pak vyzískat u Rogiho nebo v příslušných složkách na krajském G-disku.